بخش ها

  عملیات

host1G
15,000 تومان ماهانه
 • 1 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host2G
20,000 تومان ماهانه
 • 2 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host3G
25,000 تومان ماهانه
 • 3 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host4G
30,000 تومان ماهانه
 • 4 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host5G
35,000 تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host6G
40,000 تومان ماهانه
 • 6 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host7G
45,000 تومان ماهانه
 • 7 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host8G
50,000 تومان ماهانه
 • 8 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host9G
55,000 تومان ماهانه
 • 9 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
host10G
60,000 تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • ندارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان