بخش ها

  عملیات

Mhost1G
20,000 تومان ماهانه
 • 1 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • دارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
Mhost2G
25,000 تومان ماهانه
 • 2 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • دارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
Mhost3G
30,000 تومان ماهانه
 • 3 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • دارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
Mhost4G
35,000 تومان ماهانه
 • 4 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • دارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان
Mhost5G
40,000 تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت هارد
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 ای او
 • ندارد دست رسی ترمینال
 • ovh دیتاسنتر
 • دارد اجازه میدلاین
سفارش دهید راه اندازی رایگان